Gå til hovedindhold

Langenæsstien 6A

Langenæsstien 6A er en integreret institution bestående af en stor børnehavegruppe og to vuggestuegrupper.

 • Læs op

Indhold

  Langenæsstien 6A bruger naturen om ramme for vores pædagogik, hvilket betyder, at naturen og udelivet danner ramme for de daglige aktiviteter. Vi arbejder og tager udgangspunkt i naturens årskalender i de aktiviteter, vores hverdag består af. Blandt andet sanker vi frugt og grønt i nærområdet samt tager på ture til Ingerslev Torv for at fylde kurven med spændende råvare, som giver et godt supplement til ugens suppe over bål.

   

  Børnemiljøet

  Vi er en integreret institution med to vuggestuegrupper og to børnehavegruppe. Vi samarbejder vi på tværs af grupperne, hvor børnene deltager i aldersopdelte grupper til specifikke aktiviteter. Det for både at give spejl fra ældste til yngste og igen for at understøtte de børnefællesskaber der opstår såvel med jævnaldrende som på tværs af alder.

  Til at understøtte børnenes udvikling og læring og give dem muligheder for udfoldelse har vi indrettet vores børnemiljøer således, at børnene med deres grupper i dagens løb frekventerer forskellige læringsrum som, teatersal, naturlæringsrum, børnebibliotek, legeplads, motoriksal, sprogrum, kreativitetsrum, der blandt andet har en lerovn. Her er aktiviteterne tilrettelagt ud for den pædagogiske læreplans mål, der understøtter barnet i dets udvikling og læring

  Sådan ser her ud

  I langenæsstien 6A er vi heldige at have en stor og alsidig legeplads, hvor der er mange gode muligheder for leg Den er indrettet i forskellige zoner, som hver er udfordrende læringsmiljøer ud fra vores pædagogiske ramme: Krop, bevægelse og udeliv. Udenfor får børnene også indtryk af de skiftende årstider, mærker regnen, blæsevejret, sneen, de dejlige varme sommerdage, og de oplever, hvordan lyset skifter og farver bliver anderledes.

  Ude hver dag

  Vi er stort set ude hver dag, både formiddag og eftermiddag på vores skønne kringelkrogede legeplads, hvor børnene får brugt deres kroppe. De kan klatre, dufte, smage på vores sansehave, løbe, rulle og få en masse indtryk. Der er masser af læring for børnene i det udfordrende terræn, og det er en lille sejr, hver gang man falder og rejser sig op igen.

  Eksperimenter, sanser og motorik

  Børnene kan være eksperimenterende og få nye sanseoplevelser; vi har blandt andet:  

  • Et bålhus, hvor vi sammen med børnene tilbereder mad én dag om ugen
  • Et sansebed med mange forskellige krydderurter
  • Et udeværksted
  • Et mudderhjørne

  Vi har bevidst indrettet legepladsen med både kendte legeredskaber og masser af buske og bakker. Det giver en dynamisk legeplads, hvor børnene kan udvikle sine motoriske kompetencer, via fx:  

  • Gynger
  • Sandkasser
  • Forhindringsbaner
  • Løbecykler

  Det giver også et frirum, hvor børnene kan øve deres sociale evner i små legefællesskaber i huler, legehuse og klatretræet.

  På Langenæsstien har vi et dyrecenter, hvor vi har både udstoppede dyr og levende tropiske dyr, som børnene er vældig optagede af.

  Vores har vuggestueafdeling sin egen lille separate og hyggelige legeplads.

  En gang årligt inviterer vi til arbejdsdag, hvor vi sammen med jer forældre forskønner og vedligeholder legepladsen.

  Forrige Næste

  Langenæsstien 6A er en 0-6 års afdeling med 24 børn i alderen 0-3 år og 30 børn i alderen 3-6 år. Vi er fordelt på fire grupper, der igen er underopdelt i mindre udvikling/aldersbestemte grupper. Til grupperne er tilknyttet fast personale, der varetager de pædagogiske aktiviteter, indkøring af nye børn og den daglige forældrekontakt.

  Vi arbejder ud fra et årshjul, hvor pædagogiske aktiviteter, traditioner og tilbagevendende arrangementer står opført. Vi arbejder ligeledes med en fast aktivitetsplan, som deles med forældrene på aula. Vi informerer desuden løbende på Aula om vores læringsfokus, temaer og aktiviteter.

  Vi har en fast struktur, der er med til at sikre at dagen fungerer optimalt både for os og de afdelinger vi arbejder tæt sammen med. Strukturen er gennemsigtelig for personale og børn, således rutiner og gentagelser giver forudsigelighed og stabilitet for børnene.

   

  Personale

  I 6A er der ansat 6 pædagoger, seks medhjælpere og to meritstuderende . Personalet har en bred vifte af faglige kvalifikationer.

  Personalet arbejder engageret efter Den pædagogiske læreplan, med det gode læringsmiljø i centrum.

  Herudover er vi praktikinstitution og har jævnligt studerende.

  I perioder har vi ansat personer, der ønsker at stifte bekendtskab med det pædagogiske felt eller kan være i praktik i vores modtagerkøkken og hjælpe afdelingen med det praktiske arbejde

  Dagens forløb

  kl. 6.30 - 7.15                      Vi åbner huset Kl. 06:30 og i tidsrummet fra 06:30-07:15 er børnehaven og vuggestuen sammen. Børnene har mulighed for at få morgenmad frem til Kl. 07:15.

  kl. 7.30                                Legepladsen åbner, og vi går alle ud og fordeler os på både vuggestuens og børnehavens legeplads. Vi er opmærksomme på at fordele os, så der er plads til leg og trivsel for alle.

  kl. 8.30                                Vuggestuebørn tilbydes et let måltid, og de yngste børn der sover to gange om dagen, puttes til første lur.

  kl. 8.45                                Børnehavebørn tilbydes et let måltid, og vi holder samling, hvor vi synger månedens sang, har et rim og remser og taler om formiddagens aktiviteter.

  kl. 9.00 - 10.45                    Pædagogiske aktiviteter finder sted i uderummet, i aktivitetsrummene i afdelingen, eller på ture ud i nærområdet.

  kl. 10.30 - 12.00                  Samling og frokost fra det fælles køkken for vuggestuen.

  Børnene puttes.

  kl. 10.45 - 11.45                  Samling og frokost fra vores køkken for børnehaven.

  kl. 12.00 - 13.30                  Leg i børnehaven. Vuggestuebørnene sover til middag. De yngste i vuggestuen leger i grupperne.

  kl. 13.30 - 14.30                  Vuggestuebørn spiser eftermiddagsmad fra køkkenet.

                                              Børnehavebørn spiser deres madpakker.

  kl. 15.15 - 16.30                  Efter eftermiddagsmad leges der på legepladsen eller tages på  ture i nærområdet

  kl. 16.30/17.00                  Afdelingen lukker

  I Langenæsstien 6A har vi stor fokus på kost og rammen om det gode måltid.  Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende frokostmåltid, der er lavet fra bunden af økologiske/bæredygtige råvarer i køkkenet på Langenæsstien 8B, der laver mad til flere af dagtilbuddets afdelinger. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

  Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet. Vi giver gerne ideer til medbragt fødselsdags snack.

  Eftermiddagsmåltidet i vuggestuen er ikke indeholdt i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling.

  Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

  Særlige hensyn

  Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

   

  Fødevarestyrelsens kontrolrapport

  https://www.findsmiley.dk/706867

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have med madpakker med. I forældre stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Når et nyt barn begynder i Langenæsstien 6A, gør vi alt for, at det bliver en tryg og nænsom opstart. Ikke to børn er ens, men vi har heldigvis meget erfaring at trække på. Allerede inden barnet begynder, tager vi en snak med barnets forældre, så vi sammen kan tilrette det bedst mulige indkøringsforløb. På den første dag udveksles forventninger og kendskab til barnet, så barnet får den bedst mulige start

   I skal forvente, at indkøring af et vuggestuebarn tager cirka 14 dage - selvfølgelig afhængigt af det enkelte barn. Det nærmere forløb aftales med stuen, hvor kontaktpædagogen t rigtig gerne vil hjælpe og guide nye forældre og børn til den allerbedste indkøring, som giver tryghed for jer.

  Tryghed og trivsel handler ikke kun om barnets relationer til de andre børn og til de voksne. Også relationen mellem institutionen og hjemmet er noget, vi går meget op i. Vi vil gerne have en tæt og løbende dialog med forældrene om, hvad der rører sig i barnets liv lige nu. På den måde kan vi både spotte eventuelle udfordringer, der måtte opstå, og støtte barnet i den udvikling det hele tiden er i gang med.

  Overgang fra vuggestue til minihave til børnehave

  Vuggestuen sørger for at der afholdes en overleveringssamtale, så alle relevante informationer følger barnet med videre i børnehaven.

  Der er stor forskel på at være forældre til et vuggestuebarn, minihave og et børnehavebarn. I vuggestuen er der flere personaler end i børnehaven. Det kan betyde, at I som forældre måske vil opleve, at der ikke er den samme tid til kommunikation omkring barnet, når det bliver et børnehavebarn. Samtidig må I forvente, at barnet får mere medansvar, og at der stilles større krav og forventninger til barnet alt efter barnets nærmeste udviklingszone. Det sker selvfølgelig i et trygt miljø og er en del af barnets videre udvikling og dannelse.

  Forældrerådet

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen. I Langenæsstien 6A er det vigtigt at have et godt samarbejde med forældrerådet, da det er med til at skabe et godt samarbejde mellem os og jer forældre. Vi vil gerne sikre en god og tæt kommunikation og lydhørhed - altid med børnegruppen i centrum.

  Se mere om samarbejdet med forældre i vores bestyrelse i dagtilbuddet under Fælles i dagtilbuddet.

   

  Selvhjulpen

  Børn skal trives med og kunne lide sig selv. De skal turde udfolde og udfordre sig selv og deres potentialer og have positive relationer til andre. De skal kontinuerligt styrkes i, at kunne håndtere konflikter, sige til og fra, og være en del af et fællesskab. De skal erhverve sig erfaringer med at omgås og håndtere følelser som omsorg, kærlighed, konkurrence, vrede, frustration, glæde og begejstring. De skal erhverve erfaringer med, at de igennem deres handlinger er aktive medspillere i forhold til andres liv og tilværelse.

  Det er et mål, at barnet i løbet af sin tid i Langenæsstien i størst muligt omfang lærer at kunne selv. Det starter i det små med at tage sine strømper af og på, tage en ny ble, finde sine hjemmesko, rydde op, osv. De yngste børnehavebørn får en hjælpende hånd i garderoben og ved toiletbesøg, men jo ældre børnene bliver, vil det i højere og højere grad være noget, de klarer selv. Det er også vigtigt, at forældrene øver selvhjulpenhed med børnene derhjemme.
  Vi er meget opmærksomme på, at vores forventninger stemmer overens med barnets alder.

  Det er vigtigt, at børn har mulighed for at klare det de selv magter, og samtidig bliver stillet overfor nye udfordringer. De voksne skal støtte og vejlede børnene i deres færden og træde til, når de har brug for støtte og vejledning for at komme videre. I takt med at børn lærer at mestre deres omgivelser, styrker det børnenes grundlæggende selvværdsfølelse.

  Tilknytningsrelationer

  Det vigtigste for børn er de andre børn, at have nogen at lege med, nogen at pjatte og grine med, nogen at hviske og være fortrolig med og nogen at lave ballade og dele sine tanker med. At have venner giver børnene tryghed, glæde, selvværd og overskud, men indeholder også muligheder for skuffelser og svigt. Disse erfaringer er dog vigtige ved etablering af nye venskaber – venskaber dannet på baggrund af erfaringer. Det er venskaber der danner grundlaget for et godt børneliv.

  Børnene skal samtidig opleve nære voksenrelationer. Børn skal føle, at de voksne er nogen, man kan snakke med, nogen som lytter på dem og tager dem alvorligt. De skal mærke, at de voksne vil hjælpe dem, hvis de har problemer.

  Sprog

  Vi taler meget med børnene og benævner, hvad vi gør i forskellige situationer. Vi sørger for, at der er tid og rum i løbet af dagen til, at børnene kan bruge sproget, f.eks. ved måltiderne.
  Personalet er meget opmærksomme på at nuancere sproget. Vi læser meget med børnene, det kan være både ude og inde, hvor vi skaber en hyggestund omkring det. Vi siger rim og remser, og med de ældste børn vil vi, når de begynder at vise interesse for det, begynde med tal og bogstaver.

  Derudover er vi også meget opmærksomme på, at børnene både kan udtrykke sig med deres nonverbale sprog (kropssprog) og aflæse andres.

   For at understøtte barnets sproglige udvikling og dennes brug af sproget, skal der være rammer og muligheder, hvor barnet kan gøre sig erfaringer med sproget. Dette kan f.eks. ske igennem leg, sanglege, aktiviteter og deltagelse i diverse gøremål, hvor børnene kan øve sig og hvor de voksne aktivt går i dialog med børnene omkring aktiviteter og handlinger.

  Leg

  Vi lægger stor vægt på børnenes leg. Gennem legen afprøver børnene nyt, bearbejder indtryk og udvikler kompetencer, som de bruger såvel i det lille fællesskab på stuen som i det store fællesskab i resten af huset og tilværelsen. Vi er mange forskellige mennesker i huset, også børn og forældre fra andre kulturer. derfor er respekt, indlevelse og hensyn til forskellighed vigtigt for os, og husets voksne viser vejen og fremstår som gode eksempler.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan.

  Sidst opdateret: 12. december 2023