Afdelingen ligger i et stort grønt område i Aarhus midtby. Vi har et tæt samarbejde med de omkringliggende afdelinger i vores dagtilbud. Sammen har vi en minibus, der bliver brugt til udflugter til skov og strand. Derudover har vi ladcykler der flittigt bliver brugt til ture i nærområdet.

Vi prioriterer udelivet højt. Vi kommer ud hver dag, både formiddag og eftermiddag på vores store skønne legeplads. Her får børnene brugt deres kroppe, de kan klatre, dufte, smage på vores sansehave, løbe, rulle og få en masse indtryk. Der er masser af læring for børnene i det udfordrende terræn.

Gode relationer

Hvert barn er knyttet til en af husets børnehavegruppe, minihave eller vuggestuegrupper med dens faste voksne. Primærpædagogen har i indkøringen og barnets tid i afdelingen kontakten til barnets forældre. Dog bruger børnene hele huset og danner relationer til både børn og voksne på kryds og tværs. Vi lægger vægt på at barnet føler sig tryg og godt tilpas i hele huset.
I Langenæsstien 6 A ser vi omsorg og tryghed som en forudsætning for barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi har fokus på at skabe:
• Glade og sunde børn med selvværd.
• Robuste, livsduelige og kreative børn der er klar til at møde fremtidens udfordringer.
• Børn der oplever medborgerskab og bruger det.
• Børn der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber.

Vi har gode fysiske rammer tilpasset de enkelte aldersgrupper. Alle børn og voksne er tilknyttet en fast gruppe. På den måde sikrer vi, at børnene oplever en overskuelig hverdag, hvor der er plads til nærvær, fordybelse og tætte relationer til både personalet og de andre børn.

Ikke to dage er ens i Langenæsstien 6A. Dagene veksler mellem planlagte aktiviteter og spontane ideer, hvor vi forsøger at tage udgangspunkt i aktuelle ønsker og behov. Vi vægter det aktive udeliv højt, krop og bevægelse, musik, kreative aktiviteter og ikke mindst leg fylder dagen.

Forskellige læringsmiljøer

I hverdagen har vi fokus på alt det der lykkedes – vi italesætter ressourcer og vi møder børn, forældre og hinanden med positive forventninger. Vi arbejder på at organisere en overskuelig hverdag med plads til små fællesskaber, og vi vægter, at børnene præsenteres for forskellige læringsmiljøer.
Vi har en ressourceorienteret tilgang, hvor vi tilrettelægger den pædagogiske indsats efter det enkelte barns behov og udviklingspunkter. Hvert barn er et unikt individ, med hver sin udviklingszone.

Struktureret hverdag

I langenæsstien har vi mulighed for at arbejde i små børnegrupper og individorienteret, så det enkelte barn har mulighed for at udvikle sig på forskellige områder.
Vi har en struktureret hverdag, hvilket er med til at skabe ro og forudsigelighed for det enkelte barn. Men der er selvfølgelig også plads til impulsive aktiviteter og spontanitet, når muligheden byder sig og situationen opstår.

I langenæsstien 6A er vi heldige at have en stor og alsidig legeplads, hvor der er mange gode muligheder for leg Den er indrettet i forskellige zoner, som hver er udfordrende læringsmiljøer ud fra vores pædagogiske ramme: Krop, bevægelse og udeliv. Udenfor får børnene også indtryk af de skiftende årstider, mærker regnen, blæsevejret, sneen, de dejlige varme sommerdage, og de oplever, hvordan lyset skifter og farver bliver anderledes.

Ude hver dag

Vi er stort set ude hver dag, både formiddag og eftermiddag på vores skønne kringelkrogede legeplads, hvor børnene får brugt deres kroppe. De kan klatre, dufte, smage på vores sansehave, løbe, rulle og få en masse indtryk. Der er masser af læring for børnene i det udfordrende terræn, og det er en lille sejr, hver gang man falder og rejser sig op igen.

Eksperimenter, sanser og motorik

Børnene kan være eksperimenterende og få nye sanseoplevelser; vi har blandt andet:  

 • Et bålhus, hvor vi sammen med børnene tilbereder mad én dag om ugen
 • Et sansebed med mange forskellige krydderurter
 • Et udeværksted
 • Et mudderhjørne

Vi har bevidst indrettet legepladsen med både kendte legeredskaber og masser af buske og bakker. Det giver en dynamisk legeplads, hvor børnene kan udvikle sine motoriske kompetencer, via fx:  

 • Gynger
 • Sandkasser
 • Forhindringsbaner
 • Løbecykler

Det giver også et frirum, hvor børnene kan øve deres sociale evner i små legefællesskaber i huler, legehuse og klatretræet.

I Langenæsstien har vi også et dyrecenter, hvor vi har både udstoppede dyr og levende tropiske dyr, som børnene er vældig optagede af.

Vores vuggestueafdeling sin egen lille separate og hyggelige legeplads.

En gang årligt inviterer vi til arbejdsdag, hvor vi sammen med jer forældre forskønner og vedligeholder legepladsen.

 

Vi har gode fysiske rammer tilpasset de enkelte aldersgrupper. Alle børn og voksne er tilknyttet en fast gruppe. På den måde sikrer vi, at børnene oplever en overskuelig hverdag, hvor der er plads til nærvær, fordybelse og tætte relationer til både personalet og de andre børn.

Ikke to dage er ens i Langenæsstien 6A. Dagene veksler mellem planlagte aktiviteter og spontane ideer, hvor vi forsøger at tage udgangspunkt i aktuelle ønsker og behov. Vi vægter det aktive udeliv højt, krop og bevægelse, musik, kreative aktiviteter og ikke mindst leg fylder dagen. 

Samling

Hver dag holder vi samling på stuerne. Ved samlingen øger vi barnets bevidsthed om sig selv som en del af en gruppe, vi øger bevidstheden om de andre, får vi sat ord på, hvem der er her, og hvem der ikke er.

Børnene øver sig i at være stille, være på og vente på tur. Samlingen giver også altid mulighed for nogle gode samtaler, når børnene fortæller om noget, de har oplevet, noget de glæder sig til eller andet. På den måde stimulerer vi også barnets sproglige udvikling, både som lytter, og som den der taler.

Tryghed og robusthed

I løbet af den tid, børn går i vuggestue og børnehave, er det målet, at det opnår den tryghed og robusthed, der giver lyst og mod til at indgå i fællesskaber med andre mennesker og udforske verden. Derfor er det vigtigt med en god balance mellem det forudsigelige og det uforudsigelige, der er med til at give udfordringer i barnets hverdag.

Skitse over dagens forløb

 • 6.30- 7.30: Langenæsstien 6A åbner. Vuggestue og børnehavebørn samles i fællesrummet. Der er morgenmad til de børn, der ikke har nået at få morgenmad
 • 7.30: børn og voksne fordeler sig på deres stuer
 • 9.00: Brød og frugt til alle børn
 • 9.00 - 11.00: Aktiviteter ude og inde. Nogle gange tager vi på tur.
 • 11.00-14.00: Frokost, evt. middagslur og leg inde og ude
 • 14.00: Eftermiddagsmad

Kl. 17.00 (fredag kl. 16.30): Langenæsstien 6A lukker

I Langenæsstien 6A har vi en forældrebetalt frokostordning med stort fokus på ernæringsrigtig kost og kvalitet.  Det betyder, at alle børn hver dag får serveret et sundt og velsmagende middagsmåltid, der er lavet fra bunden af gode råvarer i vores centralkøkken som ligger lige ved siden af. Køkkenet har det økologiske guldspisemærke, som betyder, at 90 – 100 % af maden er økologisk.

Vi vil gerne være med til at understøtte udviklingen af sunde og gode spisevaner, og vi tilbyder derfor ikke kage, slik og is i vuggestuen, men serverer sunde alternativer i stedet

Eftermiddagsmåltidet er ikke med i kostordningen, men kan vælges til mod merbetaling i vuggestuen. Børnehave og minihave har madpakke med til eftermiddagsmåltidet

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Aarhus Kommunes kostråd (pdf).

Særlige hensyn

Hvis vi skal tage særlige hensyn, fx til børn med mælke-, gluten- eller andre fødevareallergier, bedes forældrene give besked om det til personalet og aflevere en lægeerklæring.

Fødevarestyrelsens kontrolrapport

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have med madpakker med. I forældre stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Når et nyt barn begynder i Langenæsstien 6A, gør vi alt for, at det bliver en tryg og nænsom opstart. Ikke to børn er ens, men vi har heldigvis meget erfaring at trække på. Allerede inden barnet begynder, tager vi en snak med barnets forældre, så vi sammen kan tilrette det bedst mulige indkøringsforløb. På den første dag udveksles forventninger og kendskab til barnet, så barnet får den bedst mulige start

 I skal forvente, at indkøring af et vuggestuebarn tager cirka 14 dage - selvfølgelig afhængigt af det enkelte barn. Det nærmere forløb aftales med stuen, hvor kontaktpædagogen t rigtig gerne vil hjælpe og guide nye forældre og børn til den allerbedste indkøring, som giver tryghed for jer.

Tryghed og trivsel handler ikke kun om barnets relationer til de andre børn og til de voksne. Også relationen mellem institutionen og hjemmet er noget, vi går meget op i. Vi vil gerne have en tæt og løbende dialog med forældrene om, hvad der rører sig i barnets liv lige nu. På den måde kan vi både spotte eventuelle udfordringer, der måtte opstå, og støtte barnet i den udvikling det hele tiden er i gang med.

Overgang fra vuggestue til minihave til børnehave

Vuggestuen sørger for at der afholdes en overleveringssamtale, så alle relevante informationer følger barnet med videre i børnehaven.

Der er stor forskel på at være forældre til et vuggestuebarn, minihave og et børnehavebarn. I vuggestuen er der flere personaler end i børnehaven. Det kan betyde, at I som forældre måske vil opleve, at der ikke er den samme tid til kommunikation omkring barnet, når det bliver et børnehavebarn. Samtidig må I forvente, at barnet får mere medansvar, og at der stilles større krav og forventninger til barnet alt efter barnets nærmeste udviklingszone. Det sker selvfølgelig i et trygt miljø og er en del af barnets videre udvikling og dannelse.

Forældrerådet

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen. I Langenæsstien 6A er det vigtigt at have et godt samarbejde med forældrerådet, da det er med til at skabe et godt samarbejde mellem os og jer forældre. Vi vil gerne sikre en god og tæt kommunikation og lydhørhed - altid med børnegruppen i centrum.

Se mere om samarbejdet med forældre i vores bestyrelse i dagtilbuddet under Fælles i dagtilbuddet:

 

Selvhjulpen

Børn skal trives med og kunne lide sig selv. De skal turde udfolde og udfordre sig selv og deres potentialer og have positive relationer til andre. De skal kontinuerligt styrkes i, at kunne håndtere konflikter, sige til og fra, og være en del af et fællesskab. De skal erhverve sig erfaringer med at omgås og håndtere følelser som omsorg, kærlighed, konkurrence, vrede, frustration, glæde og begejstring. De skal erhverve erfaringer med, at de igennem deres handlinger er aktive medspillere i forhold til andres liv og tilværelse.

Det er et mål, at barnet i løbet af sin tid i Langenæsstien i størst muligt omfang lærer at kunne selv. Det starter i det små med at tage sine strømper af og på, tage en ny ble, finde sine hjemmesko, rydde op, osv. De yngste børnehavebørn får en hjælpende hånd i garderoben og ved toiletbesøg, men jo ældre børnene bliver, vil det i højere og højere grad være noget, de klarer selv. Det er også vigtigt, at forældrene øver selvhjulpenhed med børnene derhjemme.
Vi er meget opmærksomme på, at vores forventninger stemmer overens med barnets alder.

Det er vigtigt, at børn har mulighed for at klare det de selv magter, og samtidig bliver stillet overfor nye udfordringer. De voksne skal støtte og vejlede børnene i deres færden og træde til, når de har brug for støtte og vejledning for at komme videre. I takt med at børn lærer at mestre deres omgivelser, styrker det børnenes grundlæggende selvværdsfølelse.

Tilknytningsrelationer

Det vigtigste for børn er de andre børn, at have nogen at lege med, nogen at pjatte og grine med, nogen at hviske og være fortrolig med og nogen at lave ballade og dele sine tanker med. At have venner giver børnene tryghed, glæde, selvværd og overskud, men indeholder også muligheder for skuffelser og svigt. Disse erfaringer er dog vigtige ved etablering af nye venskaber – venskaber dannet på baggrund af erfaringer. Det er venskaber der danner grundlaget for et godt børneliv.

Børnene skal samtidig opleve nære voksenrelationer. Børn skal føle, at de voksne er nogen, man kan snakke med, nogen som lytter på dem og tager dem alvorligt. De skal mærke, at de voksne vil hjælpe dem, hvis de har problemer.

Sprog

Vi taler meget med børnene og benævner, hvad vi gør i forskellige situationer. Vi sørger for, at der er tid og rum i løbet af dagen til, at børnene kan bruge sproget, f.eks. ved måltiderne.
Personalet er meget opmærksomme på at nuancere sproget. Vi læser meget med børnene, det kan være både ude og inde, hvor vi skaber en hyggestund omkring det. Vi siger rim og remser, og med de ældste børn vil vi, når de begynder at vise interesse for det, begynde med tal og bogstaver.

Derudover er vi også meget opmærksomme på, at børnene både kan udtrykke sig med deres nonverbale sprog (kropssprog) og aflæse andres.

 For at understøtte barnets sproglige udvikling og dennes brug af sproget, skal der være rammer og muligheder, hvor barnet kan gøre sig erfaringer med sproget. Dette kan f.eks. ske igennem leg, sanglege, aktiviteter og deltagelse i diverse gøremål, hvor børnene kan øve sig og hvor de voksne aktivt går i dialog med børnene omkring aktiviteter og handlinger.

Leg

Vi lægger stor vægt på børnenes leg. Gennem legen afprøver børnene nyt, bearbejder indtryk og udvikler kompetencer, som de bruger såvel i det lille fællesskab på stuen som i det store fællesskab i resten af huset og tilværelsen. Vi er mange forskellige mennesker i huset, også børn og forældre fra andre kulturer. derfor er respekt, indlevelse og hensyn til forskellighed vigtigt for os, og husets voksne viser vejen og fremstår som gode eksempler.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan: